Text Box: Полиграфия АД

Полиграфия” АД е учредено през 1992 г. като акционерно дружество. Акционерният капитал е разпределен в 345 820 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет/ броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1/един/ лев. Понастоящем е със следния предмет на дейност: покупко - продажба, отдаване и взимане под наем, финансиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижимите имоти, предоставяне на консултантски и всякакъв вид услуги свързани с управлението на недвижимата собственост, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството; дружеството може да упражнява и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон и е в помощ на основната.

 

Дружеството има своя Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление /Програмата/, която е разработена в съответствие с действащото търговско законодателство в страната, Принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приетите от Комисията за финансов надзор международно признати стандарти за добро корпоративно управление /Протокол №72/18.12.2002 г./, Национален кодекс за корпоративното управление, Устава на Полиграфия” АД и Правилника за работа на Съвета на директорите на дружеството.

 

Всеки акционер разполага със следните права:

1. Право на глас в общото събрание на акционерите;

2. Право на дивиденти и на ликвидационен дял;

3. Право да участва в заседанията на общото събрание чрез пълномощник;

4. Право да поставя въпроси по време на общото събрание;

5. Право да включва въпроси в дневния ред на ОСА при спазване на изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

*Изброяването на акционерните права не е изчерпателно.