Публикуван е финансовия отчет на “Полиграфия” АД за четвъртото тримесечие на 2008 г.

Публикуван е годишния финансов отчет на “Полиграфия” АД за 2008 г.

Новини

Публикувана е поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Полиграфия” АД за 2009 г.

07.04.2009 г.

25.03.2009 г.

26.01.2009 г.

27.10.2008 г.

Публикуван е финансовия отчет на “Полиграфия” АД за третото тримесечие на 2008 г.

21.08.2008 г.

Проведе се редовното годишно общо събрание на акционерите за 2008 г.

25.07.2008 г.

Публикуван е финансовия отчет на “Полиграфия” АД за второто тримесечие на 2008 г.

17.04.2008 г.

Публикуван е финансовия отчет на “Полиграфия” АД за първото тримесечие на 2008 г.

Text Box: Полиграфия АД

Проведе се редовното годишно ОСА на “Полиграфия” АД

11.05.2009 г.

Публикуване на финансовия отчет на “Полиграфия” АД за второто тримесечие на 2009г.

24.07.2009г

Публикуване на финансовия отчет на “Полиграфия” АД за първото тримесечие на 2009г.

21.04.2009г

Публикуван e финансовият отчет на “Полиграфия” АД за третото тримесечие на 2009г.

26.10.2009г

Публикуван e финансовият отчет на “Полиграфия” АД за четвъртото тримесечие на 2009г.

29.01.2010г

Публикуван e годишният финансов отчет на “Полиграфия” АД за 2009г.

31.03.2010г

Публикувана e вътрешна информация по член 82 б от ЗППЦК.

13.04.2010г

Публикувана e покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Полиграфия” АД насрочено за 21.05.2010г.

13.04.2010г

Публикуване на финансовия отчет на “Полиграфия” АД за първото тримесечие на 2010г.

.

26.04.2010г

Назначен е нов директор за връзка с инвеститорите на Полиграфия АД— Румен Златански..

.

26.04.2010г

На 21.05.2010г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в Полиграфия АД .

25.05.2010г

Публикувана е покана за свикване на извънредно ОСА, което ще се проведе на 20.08.2010г.

02.07.2010г

Публикуван е финансовият отчет на Полиграфия” АД за второто тримесечие на 2010г.

.

30.07.2010г

Публикуван е протокол от извънредно ОСА на акционерите от 20.08.2010г.

25.08.2010г

Публикуван е протокол от ОСА в Полиграфия” АД, проведено на 06.09.2010г.

9.09.2010г

Представяне на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Полиграфия АД

14.10.2010г

Публикуван е финансовият отчет на Полиграфия” АД за ІІІ тримесечие на 2010г

29.10.2010г

Публикуван е протокол от извънредно общо събрание на акционерите, провело се на 01.12.2010г.

06.12.2010г

Публикувана е покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.01.2011г.

06.12.2010г

Публикуван е протокол от извънредно ОСА на Полиграфия” АД, провело се на 11.01.2011г.

14.01.11г

Публикуван е финансовият отчет на Полиграфия” АД за четвъртото тримесечие на 2010г.

28.01.11г

Публикуван е Годишният финансов отчет на Полиграфия” АД за 2010г.

28.03.11г

Публикувана е покана за редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.05.2011г.

21.04.11г

Публикуван е финансовия отчет на дружеството за първо тримесечие на 2011г.

29.04.11г

Публикувана е покана за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

29.04.11г

.Публикувано е уведомление по чл. 82б от ЗППЦК.

29.04.11г

.Проведе се редовно годишно общо събрание на акционерите в Полиграфия” АД.

30.05.2011г

Полиграфия публикува тримесечните си отчети за дейността на дружеството

27.07.2011г

Полиграфия АД публикува междинните финансови отчети за третото тримесечие на 2011 г.

27.10.2011г

Полиграфия” АД публикува в КФН и БФБ отчета си за четвъртото тримесечие на 2011г.

30.01.2012 г.

Полиграфия публикува в КФН, заверен от одитор годишен финансов отчет за 2011 г.

28.03.2012 г.

18.04.2012 г.

"Полиграфия"АД публикува покана за редовното годишно ОСА, което ще се проведе на 11.06.2012 г.

7.05.2012 г.